A Magyar Postagalamb Sportszövetség elnökségének I/2021.12.07-i határozata.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség elnökségének I/2021.12.07-i határozata.

Ökrös Kálmán (R-19), szövetségi azonosító: 3792, ellen, a Magyar Postagalamb Sportszövetség Fegyelmi és Sportetikai Szabályzata 2021.07.06 – VII. fejezet Etikai Kódex

25.3. Az erkölcsös magatartás követésének igénye Megállapítható, hogy az erkölcsös, a közösségi érdekeket és értékeket is respektáló postagalambászok hosszabb távon sikeresebbek, mint a környezetükre gyakorolt hatásokat semmibe vevők. Másoldalról a postagalambászat felelőssége nemcsak a versenyzés, a győzelem minden áron való elérése, hanem a közjó, valamint a kisebb és nagyobb közösségek szolgálata is. A magatartási normák önkéntes és következetes betartása biztosítja, hogy a postagalambászat egészének társadalmi megítélése kedvező legyen.

25.5. Az erkölcsbe, tisztességbe ütköző magatartás akkor is elitélendő, bírálatra és orvoslásra érdemes, ha jogszabályok nem tiltják előfordulhat, hogy jogszabályban megengedett magatartás is erkölcstelen, ha az a postagalambász közösség, a versenyzők, a postagalambászok közéleti szereplőinek érdekeit oly módon sérti, hogy azok képtelenek érdekeik kielégítő érvényesítésére. Erkölcstelen az, az írott joggal kifejezetten nem ellentétes magatartás is, mely kihasználja a joghézagokat, a jogi ellentmondásokat és kiskapukat és ezzel úgy érvényesülnek, hogy a közösségnek vagy sporttársaiknak kárt okoznak.

25.6. Tagszervezeti, Egyesületi élet – tagfelvétel csak minimum két postagalambász sporttárs tagjától származó ajánlólevéllel, és a lakóhelyi állattartási ismeretek birtokában javasolt. – minden postagalambász sporttárs tag a belépéskor ismerje meg és szándékában legyen betartani az állattartás és állatvédelem, a környezetvédelem és állatok szállításának postagalambokra vonatkozó szabályait. – minden postagalambász sporttárs tag a belépéskor ismerje meg és a későbbiekben tartsa be a Magyar Postagalamb Sportszövetség, továbbá a saját mindenkori tagsági viszonyához és a versenyengedélyéhez kapcsolódó összes érintett Tagszervezet Alapszabályát és kiegészítő szabályzatait, az egyesületi életre vonatkozó kötelezettségeket és jogokat – minden postagalambász sporttárs maximálisan köteles tiszteltben tartani a Sportszövetség, és annak minden Tagszervezete összes szerveinek, mindenkori választott tisztségviselőinek tekintélyét és méltóságát, szigorúan tilos az ezeket sértő bármely magatartás vagy cselekedet, illetve az egyéb bomlasztó viselkedés, – segítsünk vezetőinknek, mert ezáltal közösségünket segítjük.

27.3.c./ aki a Szövetség, vagy bármely Tagszervezet jó hírnevét, békéjét és működését magaviselete vagy életmódja által veszélyezteti;

27.4.b./ A Sportszövetség tagjainak, tisztségviselőinek, szervezeteinek jó hírét tiszteletben kell tartani, róluk megalapozatlan rossz hírt vagy bizalmatlanságra alapot adó információt híresztelni nem szabad, valós tényeket hamis színben vagy összefüggésben feltüntetni nem megengedett.

pontjaiban rögzítetteknek megfelelően, elektronikus hírközlő közösségi felületek felhasználásával, nagy nyilvánosság előtt elmondottak szerint olyan magatartást tanúsított, amely megalapozza az elnökség döntését mely szerint a Magyar Postagalamb Sportszövetség Fegyelmi és Sportetikai Szabályzata 2021.07.06 szabályai szerint etikai vétség eljárás megindítását kezdeményezi írásban a Magyar Postagalamb Sportszövetség Fegyelmi és Etikai Bizottságánál elsőfokú eljárásban.

Az elnökség különös tekintettel a Magyar Postagalamb Sportszövetség Adatvédelmi Szabályzata, annak a Személyes adatok nyilvánosságra hozatala fejezetének 65. pontjában foglaltaknak megfelelően, ügyel az adatkezelés jogalapja célhoz kötöttségének meglétére, a nyilvánosságra hozott adatok pontosságára és terjedelmének mértékére.

Hegyi György, mint a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöke az eljárásban történt személyes megszólíttatása okán nem vett részt a szavazásban, a határozatképes elnökség egyenkénti személyes szavazás útján egyhangúlag fogadta el az eljárás megindítását.

Budapest, 2021.december 08.

Kivonat az elnökségi ülés jegyzőkönyvéből.                                           

                            Papdi Imre s.k.                                                                                                                 Magyar Postagalamb Sportszövetség                                                                                                                           főtitkár

A hozzászólások le vannak tiltva.