Megállapodás a szövetség és a Derby Klub között

“A postagalambsport egységének megőrzése, a versenyek zavartalan szervezése, a galambászok mind teljesebb kiszolgálása – ezek azok a vezérlő elvek, amelyeket elfogadva április 12-én kedden Gödöllőn aláírásra került a Magyar Postagalamb Sportszövetség és a Derby Klub közötti megállapodás. Mint a hetekkel ezelőtt, előbb a szövetség elnöksége, majd a küldöttgyűlés által is jóváhagyott felhatalmazás alapján megkezdett tárgyalások során kiderült, az álláspontok nem is voltak oly távoliak, így a kölcsönös jószándék és tisztelet mentén gyakorlatilag minden problémát sikerült megoldani.

A megállapodás teljes szövegét mindkét fél teljes terjedelemben nyilvánosságra hozza.

A közösen elfogadott álláspont egyik sarkalatos pontja, hogy a Derby Klub továbbra is a saját versenyzési rendszerét alkalmazza, de szigorúan betartja a szövetség alapszabályát és versenyszabályzatát, így lehetőség nyílik arra, hogy a klubban megrendezett versenyeket a szövetség hivatalosként ismerje el. A másik fontos elem, hogy 2016-tól a szövetség elfogadja a klub idén gyártatott külön gyűrűit a hazai rendezésű versenyeken, ezen eredmények azonban a FCI által kiírt megmérettetések során nem vehetők figyelembe.

A megállapodás mindkét félre már most komoly feladatokat oszt ki. A Derby Klubnak rövid időn belül létre kell hoznia egy szervezetet – várhatóan egy civil társaság alakul -, amely legalább 100 taggal rendelkezik, s ezt követően a szövetség hivatalosan is átadja a versenyszervezői jogokat ennek a csoportnak. Ugyancsak fontos a klubban a versenyek során az órákból kiolvasott eredmények szövetségi számoló programba történő feltöltésének összehangolása. A szövetség pedig a klub javaslatára bővítette a Nemzeti Bajnokság kiírását, hogy a klubban versenyzők is részt vehessenek benne.

A legfontosabb azonban az, hogy Bárdos István, a szövetség elnöke és dr. Gotthard László, a Derby Klub vezetője a személyes találkozókon megállapodott: ha menet közben olyan problémákkal találkoznak, amelyek megoldásához mindkét fél közreműködése szükséges, a sporttársiasság szellemében, jóakarttal fognak hozzá a közös munkához.

Ahhoz, hogy a megállapodás valóban sikeres legyen, s mindannyiunk javát szolgálja, szükséges az is, hogy valamennyi sporttárs, aki akár a szövetségi versenykerületekben, akár a klubban versenyez, támogassa és segítse a leírtak megvalósítását. Ha velünk tart, előre is köszönjük!”

A fenti sorokat a megállapodás értelmében mindkét szervezet a mai napon a saját honlapján nyilvánosságra hozza azzal, a nyomtatott szöveg végére kézzel írt megjegyzéssel, hogy a szövetség biztosítja a versenyszervezői jogot a klubnak is.

Megállapodás
a Magyar Postagalamb Sportszövetség
és a Derby Klub között
a postagalambsport egységes fejlődéséért

A Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöksége, valamint a Derby Klub elnöke az elmúlt időszakban egyeztetést folytatott annak érdekében, hogy közös megoldásokat találjon az együttműködést eddig nehezítő problémákra. Az előzetes egyeztetések alapján a Derby Klub és a Sportszövetség közötti együttműködés keretei, rendezőelvei a két fél egyetértése alapján az alábbiak:

1. Mindkét fél egyetért abban, hogy a Derby Klub, mint önálló versenyszervező által rendezett versenyek – a jelenlegi szabályoknak megfelelően – hivatalos sportszövetségi versenyekként elismerhetők abban az esetben, ha azok mindenben megfelelnek a Magyar Postagalamb Sportszövetség Alapszabálya, versenyszabályzata és egyéb szabályzatai előírásainak.

2. A Sportszövetség ajánlatára a Derby Klub intézkedik egy olyan szervezet létrehozásáról, amely a Sportszövetség alapszabályának megfelelően integrálható, 100 főt meghaladó nyilvántartott tagsággal rendelkezik, tagjai a mindenkori sportszövetségi tagdíjat megfizetik.

3. A Sportszövetség törölte a többes tagságra vonatkozó eddigi szabályozását, és azt módosította, ezért a Derby Klub – mint önálló versenyszervező – által szervezett és rendezett nyílt versenyeken bármely szövetségi tag saját döntése szerint részt vehet.

4. A jelen szerződést a felek hosszú távra kötik, éppen ezért megállapodnak abban, hogy minden, a jelen szerződést érintő szabálymódosítást még a döntés előtt egyeztetnek, s törekednek arra, hogy a változások mindkét fél egyetértésével lépjenek hatályba.

5. A felek egyetértenek abban, hogy a szabályok betartását a jóhiszeműség jegyében kell ellenőrizni. Esetleges hibázás esetében elsőrendű cél a segítés, a hibák elhárítása és nem a megtorlás. A Sportszövetség és a Derby Klub mindent elkövet annak érdekében, hogy megakadályozza az esetleges rosszhiszemű ellenőrzést, a rosszhiszemű vagy láthatóan önös érdeket szolgáló óvásokat, támadásokat.

Az eredményes együttműködés érdekében:
– a Sportszövetség, mint minden tagja számára, így a Derby Klubnak is biztosítja a hatályos verseny- és egyéb szabályzataival kapcsolatos javaslattétel lehetőségét, melyeket az elnökség és a szakmai bizottságok érdemben megtárgyalnak,

– a Sportszövetség a Derby Klub vezetője, vagy megbízottja részére tanácskozási és javaslattételi joggal képviseleti jogosultságot biztosít a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnökségében,

– a felek egyetértenek abban, hogy a Derby Klub, vagy az általa létrehozott civil társaság saját tagjairól tagnyilvántartást köteles vezetni, és ezzel kapcsolatosan a többi versenyszervezőhöz hasonlóan a szövetség felé évenként adatszolgáltatást teljesíteni,

– az FCI 2016 márciusában tartott tanácskozásán a Magyar Postagalamb Sportszövetség előterjesztését megvitatva úgy foglalt állást, hogy a nemzetközi megmérettetéseken (olimpia, más kiállítások, versenyek) csak az FCI logójával ellátott gyűrűkkel szereplő galambok eredményei fogadhatók el. A Sportszövetség viszont kijelenti, hogy a Derby Klub 2016. évre gyártatott, nem FCI-logós gyűrűit az összes hazai rendezésű hivatalos versenyen már ebben az évben és a következő esztendőkben is elfogadják,

– a szövetség e megállapodás alapján teljesíteni fogja a Derby Klub hivatalos kérelmét, miszerint 2017-től a szövetség gyártassa és bocsássa a Klub rendelkezésére standard szövetségi áron a “ROYAL” feliratú szövetségi FCI logós gyűrűt,

– a Szövetség tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Derby Klub versenyeinek értékelésére továbbra is a saját, dúcbajnokság és pénzdíjszámító programját használja. A Derby Klub mint önálló versenyszervező a saját belátása szerint jár el minden olyan kérdésben, ami a saját honlapján közölt listákat érinti, beleértve az eredmények érvényességét, pénzdíjazást, listaszázalékot, határidőket, listazárást, óvást, egyszóval mindent.

– a Derby Klub saját listáitól teljesen függetlenül, a hivatalos szövetségi versenyként történő elismerés érdekében az adott verseny gyűjtésének/órabontásának adatait a szövetségi eredményszámoló programba is továbbítja,

– tekintettel arra, hogy a Szövetség nemzeti bajnokságokra vonatkozó 2016-os versenykiírása – eltérően a Derby Klub versenyzési szisztémájától – a 10-es előnevezett csapatbajnokságot veszi alapul, ezért a Szövetség a Klub vezetésének javaslatát figyelembe véve – az együttműködési megállapodás megkötésével egyidejűleg – minden kategóriában párhuzamosan dúcbajnokságot is hirdet, ezáltal a Klubban versenyzők is részt vehetnek a nemzeti bajnokság értékelésében,

– a Derby Klub, mint önálló versenyszervező felajánlja versenyszervezői tapasztalatait, közreműködését, esetlegesen szállító tevékenységét, kialakított gyűjtőhelyeinek használatát a nemzeti versenyek szervezéséhez.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség és a Derby Klub egybehangzóan kijelenti, hogy az e megállapodás aláírása után felmerülő esetleges vitás kérdéseket a sporttársiasság szellemében, a postagalambsport egységének szem előtt tartásával és a mindenkori sportszövetségi alapszabály előírásainak megfelelően rendezik.

A szerződést aláíró személyek kijelentik, hogy rendelkeznek a szervezeti szabályzatuk által megszabott joggal és felhatalmazással a jelen szerződés megkötésére és garantálják, hogy a szerződés hatályba lépéséhez, érvényességéhez semmilyen további feltétel, felhatalmazás nem szükséges.

Budapest, 2016. április 12.

                     Dr. Gotthard László                                  Bárdos István
                     a Derby Klub elnöke                         a Sportszövetség elnöke

A hozzászólások le vannak tiltva.